جلسه آنلاین با والدین محترم

پیرامون نحوه برگزاری آزمون های آنلاین دی ماه
و کلاس های رفع اشکال

دوشنبه و سه شنبه ۱ و ۲ دی ماه