منتظر خبرهای جدید در دبیرستان مهندس نجفی باشید!

بزودی با جوایز ویژه:
۳ کارت هدیه تا مبلغ یک میلیون ریال…
تا ۵ نمره مستمر در درس های دلخواه…
و…