پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
فرمودند

بهترین بندگان خدا کسانى هستند که
به وعده خود وفا کنند
و عطر خوش بکار برند.