حضور جناب آقای کمال ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان در

کارگاه آشنایی با طرح ویژه
یادگیری معکوس

ویژه مدیران مدارس
دوره اول متوسطه
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان