امتحان لغات و معانی ادبیات و رها کردن قایق برگه های امتحانی
در آب

توضیح: مطمئن باشید برگه ها تصحیح و نمرات هم ثبت شده !