برای اولین بار در استان اصفهان
دبیرستان مهندس نجفی افتخار دارد:

روش آموزش برنامه ای(Programmed Instruction)

را برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول ارائه نماید.