بزودی همه دانش آموزان دبیرستان مهندس نجفی
دارای سهام می شوند…