دانش آموزان محترم کلاس هفتم
برای دریافت فایل های ویدیویی

طرح یادگیری معکوس

یک عدد فلش مموری (با حداقل ۴ گیگابایت فضای آزاد)
برای روز شنبه همراه داشته باشند.
Flash Memory