شما با چه پرسشهایی در ارتباط با نوجوانتان روبروهستید؟

پاسخ پرسشهای خود را در جلسه من و نوجوان من با حضور استاد دلاوری بیابید.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزی آموزش خانواده
دبیرستان دوره دوم صالحین

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir