تهیه شده در شبکه اصفهان

با حضور دانش آموزان کلاس هفتم
دبیرستان مهندس نجفی