وقتی تعطیلی آلودگی هوا هم
زورش به یادگیری معکوس نمیرسه!

تصویر:
دانش آموز مهرشاد جعفرپیشه
کلاس هفتم یک