فیلم سینمائی “زندانی ها”
ساخته مسعود ده نمکی

در ویترین رسانه ای مدرسه قرار گرفت!