جلسه آموزش خانواده

باموضوع:
اتتخاب رشته پایه نهم

با حضور جناب آقای مجلسی فر
(مشاور انتخاب رشته)

ویژه والدین محترم پایه نهم

دوشنبه ۲ دی
ساعت ۸:۴۵ صبح