توی کلاس آنلاین
میخواستم آدامسم رو بچسبونم زیر نیمکت،
نیمکت نبود،
چسبوندم زیر لب تاپم!

(م ج م-نهم۲)