چگونه با نوجوان خود
ارتباط موثر داشته باشیم؟

با حضور جناب آقای امیریان
مشاور محترم آموزشگاه

شنبه ۲۶ بهمن

والدین محترم کلاس هفتم
ساعت ۸:۳۰ صبح

والدین محترم کلاس هشتم
ساعت ۱۰:۳۰ صبح